Verzekeringen voor zelfstandigen en bedrijven

Arbeidsongevallenverzekering

De arbeidsongevallenverzekering (AO) is verplicht wanneer u personeel in dienst neemt. De AO dekt de loontrekkenden die tijdens het werk of op de weg van en naar het werk het slachtoffer worden van een ongeval.

Welke schade is gedekt ?

Ongevallenverzekering voor de Zelfstandige bedrijfsleider

De zelfstandige is niet verzekerd in het kader van de arbeidsongevallenverzekering. Hij dient een ongevallenverzekering af te sluiten die hem 24u op 24 dekt, zowel tijdens de uitoefening van zijn beroep als tijdens het prive leven.

Dit kan in combinatie met een polis GEWAARBORGD INKOMEN die ook ziekte kan verzekeren.

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

Het VAPZ wordt afgesloten door een natuurlijke persoon die een zelfstandige activiteit uitoefent. Het is fiscaal de meest gunstige vorm om aan pensioen opbouw te doen binnen de tweede pijler. De pensioenuitkering wordt immers minder belast dan binnen de groepsverzekering / leader plan.

De betalingen worden afgetrokken tegen de hoogste schijf van de personenbelasting. De zelfstandige betaalt niet enkel minder belastingen, hij mag ook een vermindering van de sociale bijdragen verwachten, aangezien het beroepsinkomen wordt verminderd met de VAPZ premies.

Leader Plan

Een noodzakelijke aanvulling van het wettelijk pensioen en een voordeel voor uw bedrijf !

Het Leader Plan is bestemd voor ondernemingen opgericht onder de vorm van een vennootschap en dit ten voordelen van de bedrijfsleiders met een zelfstandig statuut en een regelmatige maandelijkse bezoldiging.

Het Leader Plan berust op een strikte fiscale basis. De door het bedrijf gestorte premies worden als beroepskosten beschouwd.

De 10 voordelen van het Leader Plan :

  1. veel interessanter dan een loonsverhoging
  2. gunstig fiscaal stelsel voor de bedrijfsleider
  3. fiscaal aftrekbare premies
  4. uitstekend rendement
  5. belastingvrije winstdeelnames die tot de hoogste van de markt behoren
  6. voordelig tarief
  7. zeer soepel product dat rekening houdt met uw beschikbare financiële middelen
  8. bescherming van uw gezin in geval van overlijden
  9. mogelijkheid om uw gewaarborgd inkomen te verzekeren in geval van invaliditeit
  1. verworven rechten, zelfs in geval van faillissement

Burgerlijke Aansprakelijkheid van de Onderneming

Het doel van een aansprakelijkheidsverzekering van de onderneming (BAO) is het waarborgen van een schadevergoeding voor de schade veroorzaakt aan derden, die voortspruit uit de activiteit van de onderneming, wanneer haar aansprakelijkheid in het gedrang komt. De BAO is geen wettelijk verplichte verzekering, de onderschrijving is echter sterk aan te raden.
De premie van een BAO is oa afhankelijk van de uitgeoefende activiteit en het aantal werknemers.

Burgerlijke Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing in openbare gebouwen

Uitbaters van gelegenheden welke toegankelijk zijn voor het publiek dienen sinds 1 maart 1992, een verzekering te onderschrijven die hun aansprakelijkheid, voortvloeiend uit de schade toegebracht aan derden als gevolg van een brand of een ontploffing in hun inrichting, dekt.
Het gaat hier om een "objectieve aansprakelijkheid" : dit betekent dat de slachtoffers vrijgesteld zijn van het leveren van het bewijs van een fout in hoofde van de uitbater alvorens schadevergoeding te kunnen bekomen.
De uitbaters, eigenaars of niet, van de inrichtingen die in de bijlage van het KB van 28 februari 1991 zijn verschenen, dienen een dergelijke verzekering te onderschrijven 

Voor alle bovenstaande vezekeringen en nog veel meer kunt u uiteraard bij Dewit & Partners terecht, wij zorgen voor een totaal oplossing - neem vrijblijvend contact met ons op : info@dewitenpartners.be